הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון

The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary

החשמונאים 103, ת.ד. 20144 תל אביב- יפו 6120101, טלפון 03-609.3.609 פקס 03-609.5.609

103 Hahashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel,  Telephone: +972-3-609.3.609

 

תוכן עניינים

 

Afik & Co. marque l'anniversaire du peintre postimpressionniste français Paul ‎Gauguin (7 juin 1848 - 8 mai 1903)‎

אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של הצייר הפוסט-אימפרסיוניסטי הצרפתי פול גוגן (7 יוני, 1848 - 8 ‏מאי, 1903)‏

Afik & Co. marks the birthday of French post-impressionist painter Paul Gauguin (7 ‎June 1848 - 8 May 1903)‎

1.     מאמר: ‏הגרלות לקידום מכירות ‏ ‏‏

Article: Sale Promotion Lotteries ‎ ‎

מאמר בנושא ביצוע הגרלות לקידום מכירות במסגרת מגבלות החוק‏, מאת עו"ד יניב פרידהוף ממשרד אפיק ושות'

An article on the legal manner of utilizing commercial lotteries‎ by Yaniv Friedhof ‎, Adv. of Afik & Co.

2.    עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך

Corporate, Antitrust and Securities Law Update

 

א. בעל מסעדה עשוי להיות אחראי אישית במקרה העסקת עובדים זרים ללא רישיון

עבודה ת"א:  נושא משרה בחברה המעסיקה עובדים זרים ללא רישיון אחראי אלא אם הוכיח שנהג בלא מחשבה פלילית ובלא רשלנות ושעשה כל שאפשר כדי למנוע את העבירה.

A restaurant owner may be personally liable in case of employing of foreign ‎employees without permit

 

ב. המתנהלים כבעלי מניות עשויים להיחשב כאלה גם אם רק אחד נרשם כבעל מניות בחברה

כלכלי ת"א:  ניתן לראות ביחסים בין צדדים כיחסי שותפות לכל דבר, גם אם אינם רשומים בחברה באופן זהה, ‏במידה והתנהלות הצדדים מלמדת על כוונת שותפות.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Parties acting as shareholders in a company may be deemed such even if only one ‎was registered as ‎such

 

3.    עדכוני משפט מסחרי, קנין רוחני ודיני עבודה

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

 

א. התקופה בה הועסק אדם כקבלן חיצוני טרם החל לעבוד כעובד עלולה להיחשב תקופת עבודה

ארצי לעבודה: לעתים ניתן להכיר בתקופה בה הועסק אדם כקבלן טרם קליטתו כעובד כאילו תקופת עבודתו היא ‏ממועד תחילת מתן השירותים, ככל שהמבחנים הבודקים קיום יחסי עובד-מעביד מתקיימים בתקופת ההעסקה ‏כקבלן.  ‏

The period in which a person gave external services prior to becoming an ‎employee may be deemed ‎part of the employment period‏ ‏

 

ב. אי-גילוי מידע מהותי בעת ביצוע עסקה מהווה הטעיה, גם אם הדבר נעשה שלא במתכוון

שלום ת"א: מכירת רכב הנעשית על-ידי מוכר שמקצועו בכך מחייבת עמידה בחובות גילוי מוגברות בנוסף ‏לדרישות הקבועות בחוק. ‏

‎‎‎‎‎‎‎‎Non-disclosure of material information in executing transaction constitutes deception, ‎even if it was ‎done unintentionally

 

4.    עדכוני משפט מינהלי

Administrative Law Updates

 

ביטול רישיון עסק דורש הליך תקין לרבות זמן סביר להכנה לשימוע

מקומיים כפ"ס: יש להעניק לבעל רשיון ההזדמנות ראויה ‏להשמיע את טענותיו בטרם קבלת החלטה בעניינו; קציבת זמן קצר להשלמת זכות הטיעון פוגעה בכללי הצדק הטבעי ומהווה פגם בהליך המינהלי.

‎Revocation of a business permit requires due process including ‎reasonable time to prepare for a ‎hearing

 

5.    עדכוני מקרקעין

Real Estate Updates

הערת אזהרה במקרקעין לא יוצרת נשיה מובטחת כשקיימת משכנתא רשומה

מחוזי ת"א: הערת אזהרה יוצרת נשיה מובטחת אבל לא בהתקיים משכנתא רשומה; רישום משכנתא בניגוד להערה במשכנתא קיימת בטל כלפי בעל המשכנתא הקיימת אבל תקף כלפי נושים אחרים‏.

‎‎‎‎‎‎‎‎‏ ‏‎‎‎‎‎‎‎A cautionary note will not create a secured debt if a mortgage is already recorded

 

Please click here to access the full document

 

 

 

 

 

Published: , 7 June, 2017


Become a member of EALG

Find out more about joining our exclusive network in order to boost your business.